اندامهای داخلی بدن به انگلیسی

اندامهای داخلی بدن به انگلیسی – Internal Organs

 اندامهای داخلی بدن به انگلیسی

heart قلب

pancreas پانکراس

stomach معده

small intestine روده کوچک

lungs ششها

liver کبد

diaphragm دیافراگم

large intestine روده بزرگ

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود