تمرین

/Tag: تمرین
21 02, 2014

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 8

توسط |2017-01-31T13:35:35+00:00فوریه 21st, 2014|اصطلاحات و لغات انگلیسی|۰ نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات if so, up to do something, out-of-date, trouble someone to do something گفته میشود.

1 02, 2014

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 7

توسط |2017-01-31T13:38:22+00:00فوریه 1st, 2014|اصطلاحات و لغات انگلیسی|۰ نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات speak ill of someone, in advance, aside from, under the weather گفته می شود.

26 01, 2014

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 6

توسط |2017-01-31T13:39:42+00:00ژانویه 26th, 2014|اصطلاحات و لغات انگلیسی|۰ نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات sound like, up and about, ill will, turn someone’s stomach گفته می شود.

21 01, 2014

دیدنی های دنیا به انگلیسی – Liseberg Park

توسط |2017-01-31T13:41:22+00:00ژانویه 21st, 2014|انگلیسی در دنیای واقعی|۰ نظر

این بار برای تقویت reading و یادگیری لغات انگلیسی مبریم به سراغ یکی از امکان تفریحی و جالب دنیا یعنی Liseberg Amousement Park واقع در اروپا, که یکی از مهیج ترین شهربازی های دنیاست.

18 01, 2014

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 5

توسط |2018-12-05T19:18:34+00:00ژانویه 18th, 2014|اصطلاحات و لغات انگلیسی|2 نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات all in all, drop everything, by coincidence, act up گفته میشود.

12 01, 2014

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 4

توسط |2017-01-31T13:44:04+00:00ژانویه 12th, 2014|اصطلاحات و لغات انگلیسی|۰ نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات above suspicion, Enough is enough, burn someone up, come about گفته میشود.

18 12, 2013

اصطلاحات و عبارات انگلیسی – شماره 3

توسط |2017-01-31T13:44:27+00:00دسامبر 18th, 2013|اصطلاحات و لغات انگلیسی|۰ نظر

در این مطلب در جهت یادگیری کاربری عبارات و اصطلاحات انگلیسی, معنی و مثال به همراه بازسازی یک موقعیت واقعی در زندگی روزمره برای اصطلاحات safe and soundو sick and tired ofو ahead of timeو far from it گفته می شود.