معمای انگلیسی با ترجمه لغات

 

Riddle Time – WHO AM I? : معمای انگلیسی با ترجمه

معمای انگلیسی با ترجمه لغات

Find Me! I start with ‘P’ and end with ‘E’, but I have thousands of letters. Who am I?

Answer: Post Office

What is a word comprise of 4 letters, stills is also made of 5. Occasionally written with 12 letters and later with 5. Never written with 5 but happily with 7.

Answer: What, Still, Occasionally, Later, Never, Happily

When you do know me about me, them I am definitely something. You will always search for me. But when you know me, I am nothing. Who am I?

Answer: I’m a Riddle!!

I have all the knowledge you have. But I am small as your fist that your hands can hold me. Who am I?

Answer: I’m your brain!

I am the biggest alphabet, as I contain the most water in the world. Who am I?

Answer: Alphabet ‘C’

I have 28 days in a month. Which month I am?

Answer: All months in a year have 28 days and many have more than 28 days.

Find me who am I. I am the building with number stories.

Answer: A Library

Scientists are trying to find out what is between earth and heaven. Can you find me?

Answer: AND

What is the word that is spelled incorrectly in all dictionaries?

Answer: Incorrectly

Everyone in the world break me when they speak every time. Who am I?

Answer: Silence

kidsworldfun.com

Find = پیدا کردن

start = شروع شدن

end = پایان یافتن

letters = هم به معنی خروف الفبا هست هم به معنی نامه

comprise = شامل شدن

Occasionally = گهگاه

later = بعدا

definitely = بدون شک

Riddle = معما

knowledge = دانش

fist = مشت

brain = مغز

month = ماه

building = ساختمان

Scientist = دانشمند

earth = زمین

heaven = بهشت

incorrectly = به اشتباه

break = شکستن

silence = سکوت

 

معمای انگلیسی با ترجمه لغات
4.3 (85.45%) 11 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب وبلاگ عطایی آنلاین رو از دست ندید