افعال مرتبط با کشاورزی به انگلیسی

Usually around spring, the earth is ploughed to plant the seeds. Then seeds are watered to grow. When the crops grow, they are harvested and threshed with a special tool or machine.
Plough (plow)
to turn over the earth using a plough so that seeds can be planted
شخم زدن
Plant
to put plants or seeds in the ground to grow
کاشتن
Water
if you water plants or the ground they are growing in, you pour water on them
آب دادن
Harvest
to gather crops from the fields
برداشتن محصول, درو کردن
Thresh
to separate grains of corn, wheat etc from the rest of the plant by beating it with a special tool or machine
خرمن  کوبی کردن

 

این مطلب چند امتیاز داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب وبلاگ عطایی آنلاین رو از دست ندید